Tento web využíva cookies na poskytovanie služieb a analýzu webu. Návštevou tejto stránky, súhlasíte s používaním cookies. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info. Súhlasím.

Vodárenský zdroj

 

Základným predpokladom navrhovania a správneho riešenia každého vodohospodárskeho objektu a zariadenia je poznať jednotlivých spotrebiteľov vody a určiť potrebu vody. Výpočet potreby vody sa riadi podľa aktuálne platných právnych predpisov napríklad vyhlášky číslo 684/2006 Z.z. V záujme čo najhospodárnejšieho využitia zdrojov vody a vodovodných i kanalizačných zariadení treba navrhovať vodovody, vodovodné a kanalizačné zariadenia tak, aby vyhovovali použitiu i v budúcich rokoch – pri posudzovaní výdatnosti vodárenských zdrojov sa vychádza zo súčasnej potreby vody a výhľadovej potreby vody podľa Vodného plánu Slovenska a Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR. Výstavba vodárenských čerpacích staníc, vodojemov, či úpravní vody, ich návrh a projektová dokumentácia musia byť v súlade s technickými požiadavkami uvedenými v príslušných slovenských technických normách napr. STN 75 5401, STN 75 7151, STN 75 5402, STN EN 805, STN 75 5201. Samotné vodárenské zdroje sú realizované, hodnotené a povoľované podľa samostatných predpisov napríklad zákon číslo 569/2007 Z.z., 364/2004 Z.z. a 230/2005 Z.z., vyhlášky číslo 51/2008, č.29/2005, nariadenia vlády číslo 496/2010 Z.z.

 

..

»  Služby poskytované v oblasti vodárenských zdrojov

.


 1. –  vyhľadávací hydrogeologický prieskum pre zdroje pitných a minerálnych vôd
 2. –  realizácia ťažobných vrtov / vodárenských zdroj
 3. –  návrh ochranných pásiem a povolených činností
 4. –  posudzovanie vplyvov činností v rámci ochranných pásiem zdrojov vôd
 5. –  hydrodynamické skúšky na jestvujúcich zdrojov vody
 6. –  pravidelné akreditované laboratórne analýzy odoberanej vody
 7. –  projektovanie vodných stavieb a technické expertízy
   

....

.

Hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou  «

.

.

Útvary povrchových vôd a útvary podzemných vôd využívané na odbery vôd pre pitnú vodu alebo využiteľné na zásobovanie obyvateľstva pre viac ako 50 osôb alebo umožňujúce odber vody na takýto účel v priemere väčšom ako 10m3 za deň v pôvodnom stave alebo po ich úprave sú vodárenskými zdrojmi. Hromadným zásobovaním pitnou vodou zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb. Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré vyrábajú a dodávajú pitnú vodu  určenú na ľudskú spotrebu a využívajú vodárenské zdroje na zásobovanie pitnou vodou sú povinné :

 


 1. –  zabezpečiť, aby dodávaná pitná voda spĺňala požiadavky zdravotnej  bezchybnosti
 2. –  predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva  návrh na využívanie vodárenského  zdroja na     zásobovanie pitnou vodou, súčasťou  žiadosti musí byť návrh na určenie ochranného pásma a pri vodárenskej úprave pitnej vody aj návrh na jej úpravu, návrh na dezinfekciu  pitnej vody a návrh prevádzkového poriadku
 3. –  zabezpečiť aby dodávaná pitná voda spĺňala  limity ukazovateľov kvality pitnej vody
 4. –  zabezpečiť kontrolu ukazovateľov kvality pitnej vody
 5. –  zabezpečiť zaznamenávanie výsledkov kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody a výsledky uchovávať desať rokov
 6. – bezodkladne oznámiť  regionálnemu úradu verejného zdravotníctva prekročenie  limitov ustanovených medznou hodnotou a najvyššou medznou hodnotou
 7. – používať pri vodárenskej úprave vody na pitnú vodu a pri distribúcii pitnej vody len také technologické a pracovné postupy, materiály a chemické látky alebo chemické prípravky prichádzajúce do styku s pitnou vodou, ktorých použitie schválil príslušný orgán verejného zdravotníctva
 8. – overovať účinnosť dezinfekcie pitnej vody, ak sa pitná voda dezinfikuje

 

»  Požiarna studňa 

 

V legislatíve Slovenskej Republiky sú otázky navrhovania, prevádzkovania a kontroly zariadení na dodávku vody pre potrebu hasenia rozpracované veľmi jasne vo vyhláške MV SR č. 699/2004 Z.z. Vonkajším zariadením na zabezpečenie vody môže byť vo vhodných geologických podmienkach aj požiarna studňa.
.
„Požiarna studňa je zdroj vody, ktorý má nasávaciu výšku najviac 6,5 m, najmenší priemer DN 500, stálu zásobu vody najmenej 18 m3 alebo má výdatnosť najmenej 600 l . min-1 a umožňuje účinný zásah.“ Presné požiadavky na požiarnu stuďnu definuje požiarny technik pri projekcii stavby.
.
Zdroje vody, ktoré poskytujú vodu na hasenie požiarov, musia byť schopné trvalo zabezpečovať potrebu vody na hasenie požiarov najmenej po dobu 30 minút a musia mať vyhovujúce podmienky na čerpanie vody. Zdroj vody má vyhovujúce podmienky na čerpanie vody, ak je k nemu vybudovaná prístupová komunikácia, je vytvorené čerpacie miesto vhodné pre používanú hasičskú techniku, ktoré je označené dopravnou značkou ZÁKAZ STÁTIA, a podmienky zdroja vody zodpovedajú technickým možnostiam používanej hasičskej techniky a vzdialenosť od stavby je najviac 200 m

 


Informácie uvedené na tejto stránke majú informačný charakter, nenahrádzajú príslušné legislatívne predpisy a postupy.